Služby

banner_sluzby

Služby

Výkon činnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a provádějících předpisů při přípravě i realizaci stavby

Koordinátor BOZP při přípravě stavby:

 • poskytuje investorovi a projektantovi přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,
 • zpracovává informace o rizicích, které se mohou na stavbě při její realizaci vyskytnout,
 • dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti,
 • poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
 • zpracovává „Plán BOZP“ pro dané staveniště v součinnosti s projektantem stavby, zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
 • pomáhá vypracovat a případně doručí oznámení o zahájení prací příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce a to 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby,
 • zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.

Koordinátor BOZP při realizaci stavby:

 • informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
 • upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti, vyžaduje zjednání nápravy a navrhuje přiměřená opatření,
 • koordinuje spolupráci všech zhotovitelů z hlediska BOZP a minimalizuje možná rizika na staveništi,
 • dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů prací, které uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
 • kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
 • navrhuje termíny a zajišťuje organizačně kontrolní dny k dodržování BOZP na staveništi,
 • sleduje dodržování „Plánu BOZP“ všemi zhotoviteli, doplňuje a aktualizuje plán podle skutečné situace,
 • provádí písemné zápisy s fotodokumentací o všech zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

Cena služeb koordinátora BOZP

Ceny za poskytované služby jsou stanovovány individuálně podle složitosti realizovaného projektu, délky realizace stavby, podle četnosti kontrolních dnů na stavbě a specifických požadavcích investora.

V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte a zdarma Vám zpracuji konkrétní cenovou nabídku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *